Jednoduché účtovníctvo

jednoduche uctovnictvo

Základom jednoduchého účtovníctva je, keď podnikateľ sleduje svoje príjmy a výdavky na zistenie základu dane.  Pre jednoduché účtovníctvo je najdôležitejšie dátum výdavku a príjmu.

Jednoduché účtovníctvo a práca

Účtovať môžu fyzické osoby, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikajú, podnikatelia zaregistrovaní v obchodnom registre, spoločnosti vlastníkov bytov, cirkev, občianske združenia.  Účtovať môžu aj ľudia, ktorý majú príjem z prenájmu, príjem z umeleckého výkonu a diela.

Účtovné dokumenty

Podnikatelia pri práci v jednoduchom účtovníctve potrebujú účtovne knihy:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy na dlhodobý majetok, zásoby, ceniny a podobne.

Na začiatku účtovania pri zápise rozdeľujeme výdavky a príjmy na potrebu základu dane. Vždy musíte doložiť pri účtovaní platný, účtovný doklad.

Peňažný denník

V jednoduchom účtovníctve je najdôležitejším dokumentom. Zabezpečuje informácie:

 • výdavky na zabezpečenie a dosiahnutie príjmov
 • celkové príjmy a výdavky
 • prehľad peňažných prostriedkov na účte a hotovosti
 • priebežné položky
 • príjmy do základu dane

Kniha pohľadávok

V knihe pohľadávok zapisujeme vzniknuté pohľadávky. Zabezpečuje údaje:

 • poskytnuté úvery
 • o dlžníkoch
 • pohľadávky v peňažnom zobrazení
 • poskytnuté preddavky
 • poskytnuté úvery
 • pohľadávky zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • pohľadávky nepriamej dane a dane z príjmov

Kniha záväzkov

Kniha záväzkov zapisuje vzniknuté záväzky, najčastejšie faktúry odberateľov. Evidujeme údaje:

 • prijate úvery
 • prijate preddavky
 • záväzky nepriamych dani a dane z príjmov
 • záväzky veriteľov
 • záväzky zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • záväzky v peňažnom zobrazení

Pomocné knihy

Pomocné knihy vykazujú predmet účtovníctva v účtovej závierke. Poznáme pomocné knihy:

 • kniha dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • kniha zásob a cenín
 • kniha finančného majetku
 • kniha pokladne a účtu v banke
 • kniha sociálneho fondu.

Článok je určený na oboznámenie sa s jednoduchým účtovníctvom a presne určenými, účtovnými dokumentmi.

Pokračovať v čítaní

Daňová evidencia

učtovníctvo - DE

Ako účtovať a aké účtovníctvo si vybrať? Tieto otázky si odpovedá každý živnostník a majitelia, konatelia firiem. Vybrať si môžeme z podvojného, jednoduchého účtovníctva alebo daňová evidencia.

Základy daňovej evidencie

Začne najjednoduchším účtovaním daňovou evidenciou.  Kedy môžeme účtovať v daňovej evidencií? Daňovú evidenciu môžu viesť iba fyzické osoby, ktoré si odpočítavajú skutočné daňové výdavky. Do skutočných a preukázateľných výdavkov zaradujeme: výdavky na pohonné hmoty, stravné a cestovné, zdravotné a sociálne odvody, nájom a iné výdavky podľa zamerania  a predmetu živnosti. Daňová evidencia samozrejme neplatí pre firmy a spoločnosti, ktoré musia viesť podvojné účtovníctvo podľa zákona.

Obsah daňovej evidencie

Daňová evidencia musí obsahovať presne stanovené prehľady ako: prehľad o príjmoch, daňové výdavky, hmotný a nehmotný majetok, záväzky, pohľadávky a zásoby. Prehľad o príjmoch musí byť zapísaný v časovom poradí pre určenie základu dane a doklady – faktúry, bločky musia dodržiavať stanovenú formu účtovníctva. Daňové výdavky musia byť tiež v časovom poradí s dokladmi, ktoré dodržujú podmienky účtovníctva.  Nesmieme pri daňovej evidencií zabudnúť na dátum vyhotovenia dokladu, slovné a číselne označenie, peňažné sumy a adekvátny obsah dokladov. Presná forma daňovej evidencie neexistuje a každý živnostník si zvolí vlastnú formu napríklad softvér, excel tabuľky.

Výhody daňovej evidencie

Výhoda daňovej evidencie prináša hlavne živnostníkom, ktorý majú nízke obraty, mále množstvo dokladov a nevyplatia sa paušálne výdavky. Ďalej nemusia platiť náklady na účtovníka, nie sú účtovnou jednotkou a nemusia spracovávať účtovné výkazy.

Nevýhody daňovej evidencie

Hlavnou nevýhodou daňovej evidencie je časová náročnosť sledovania zmien a nových daňových zákonov pri neúčasti účtovníka. Zbytočné tabuľky a vedenie hmotný a nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky. Začínajúci živnostník zbytočne vedie zásoby, pokiaľ nemá na začiatku sklady.

Pokračovať v čítaní

Prečo začať ako živnostník?

preco zivnost

Živnosť je najväčšia forma podnikania na Slovensku.  Samotná živnosť ponúka veľa výhod a nevýhod.  Začneme od začiatku, podmienkami prevádzkovania živností. 

Podmienky pre živnosť

Hlavné podmienky sú bezúhonnosť, dosiahnutie 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Živnosti môžeme rozdeliť na voľne, viazané a remeselné. Voľné živnosti môžu prevádzkovať všetky fyzické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky a na viazané, remeselné živnosti potrebujete ešte odbornú a technologickú spôsobilosť.   

Výhody živnosti

Výhody živnosti boli v roku 2021 jednoduché založenie, nízke daňové zaťaženie, využitie 60 % paušálnych nákladov, jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia, jednoduché vyberanie príjmov. V roku 2022 alebo 2023 prichádza možná daňová reforma, ktorá zavedie zrušenie 60 % paušálnych nákladov a zavedie e-faktúry, kde zaťaží účtovníctvo živnostníkom. Stále sa hovorí a píše, ako živnostníkom treba pomáhať, ale opak je pravdou.

Nevýhody živnosti

Nevýhody sú dosť významné ako ručenie za živnosť celým svojím majetkom, aj spolu podielovým majetkom. Ďalšou dôležitou nevýhodou je veľká zaťaženosť sociálnymi a zdravotnými odvodmi.  Len v roku 2022 sa odvody zvýšia nasledovne. Odvody do zdravotnej poisťovne je 79,31 eur a odvody do sociálnej poisťovne 187,78 eur  z minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 eur. Nevýhodou bude aj pravdepodobné zrušenie 60% paušálnych nákladov.

Založenie živnosti

Ako založiť živnosť? Môžete jednoducho osobne alebo online.  Pred založením si musíte premyslieť doležíte veci ako vaše obchodné meno, predmety podnikania a miesto podnikania. Založenie živnosti sa zabezpečuje na okresných úradoch, odbore živnostenského podnikania alebo na kontaktných miestach. Všetky informácie a ďalšie postupy zabezpečovania živnosti Vám presne vysvetlia na jednotnom kontaktnom mieste vo vašom príslušnom okrese. V prípade, že nemáte dostatok času na vybavovanie, môžete si zaplatiť a vybrať firmu, ktorá za Vás zabezpečí všetko.

Pokračovať v čítaní

Prečo si založit s.r.o?

preco sro

Potrebujete si založiť s.r.o.? Dlhodobo pracujete ako živnostník a máte v pláne postupný prechod na s.r.o.? V článku si zjednodušené napíšeme postup, výhody a nevýhody s.r.o. Založenie firmy prečo?

Základy firmy

Čo je vlastne spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)? S.r.o. je jedna z kategórie obchodných spoločností vzniká hlavne pre malé a stredné podniky. Základné imanie je povinné tvorené z vkladov jedného alebo viacerých spoločníkov. Výhodou je, že spoločnosť ručí za záväzky iba svojím majetkom firmy. Spoločníci ručia firme len do výšky nezaplateného, zákonného imanie, určite nie celým svojím majetkom.  Celým svojim majetkom ručia hlavne živnostníci.

Založenie firmy

Založiť spoločnosť s ručením obmedzením môže založiť jeden spoločník alebo najviac päťdesiat spoločníkov. Najdôležitejšie pri zakladaní s.r.o. si treba určiť základne veci ako predmet podnikania, sídlo a obchodné meno firmy, vymenúvanie spoločníkov, konateľov a správcu vkladu. Voľbu predmetu podnikania si môžeme vybrať z voľnej, viazanej a remeselnej živnosti. Zoznam všetkých živnosti si môžete vyhľadať v prílohách živnostenského zákona alebo na stránkach Ministerstva vnútra SR. Pri výbere živnosti musíte dávať pozor pri výbere, lebo niekedy je veľa na škodu firmy. Zbytočne veľa živností rôzneho druhu môže zle poukazovať na pôsobenie firmy. Miešanie rôznych druhov živnosti môže vzbudzovať u firiem a ľudí čiastočnú nedôveru. Sídlo s.r.o. sa presne urči a zapíše do obchodné registra.  Najviac sídiel s.r.o. sú trvalé bydliska konateľov alebo spoločníkov.

Vytvorenie obchodného mena firmy

Vytvorenie obchodného mena s.r.o. je vždy špecifický zámer spoločníkov. Musí byť jedinečný a reprezentatívny.  Skladá z dvoch častí jedna je vymyslená a druhá napríklad s.r.o. musí byť v právnej forme podľa Obchodného zákonníka.  Na záver nesmiete zabudnúť na vymenúvanie správcu vkladu a konateľa s.r.o.  Výhody firmy sú optimalizované odvodové zaťaženie, ručenie do výšky majetku firmy.  Zbytočne administratívne zaťaženie a podvojné účtovníctvo pri jedno osobových s.r.o. sú najväčšie nevýhody.  V článku prečo si založiť s.r.o. sú napísané najhlavnejšie a podstatné veci ohľadom s.r.o.  Založenie s.r.o. môžete nechať na renovované firmy, ktoré už pôsobia na Slovensku dlhé roky.

Pokračovať v čítaní

Firma alebo živnosť?

firma alebo zivnost

Na začiatku podnikania majú všetci ľudia ťažkú voľbu. Vybrať si môžete medzi založením živnosti alebo firmy. Všetko má svoje výhody a nevýhody. Moja firma alebo živnosť, čo si vybrať?

Výhody živnosti

Výhody živnosti sú jednoduchosť a nízke náklady na založenie, rýchly a jednoduchý výber vlastného zisku, paušálne výdavky 60 % bez dokladovania výdavkov alebo jednoduchá daňová evidencia.  Najzakladanejšia nevýhoda živnosti je ručenie aj spolu podielovým majetkom manželov a hlavne vysoké zaťaženie živnostníkov odvodmi.

Moja firma a výhody založenia

Výhody založenia firmy sú nižšie odvodové zaťaženie a ručenie firmy do výšky vkladu, budovanie vlastnej značky od základu. Nevýhody firmy sú vyššie náklady a zložité zakladanie, zbytočne a nákladne podvojné účtovníctvo hlavne pre jednoosobové firmy, zložité vyberanie vlastného zisku z firmy. Každý si musí vybrať spôsob podnikania, ktorý mu bude vyhovovať. Najlepším spôsobom je vyskúšať si na začiatku jednoduchú živnosť a pri vysokých príjmoch prejsť postupne na založenie vlastnej značky, firmy. Poslednej dobe na Slovensku sa živnostníkom a firmám neustále zvyšuje odvodové zaťaženie pri zdravotných a sociálnych platbách.

Dane a odvody

Svitla nová nádej na 15 % daň pre rok 2020 podnikateľom, firmám pri obrate do 100 000 eur a rok 2021 do obratu 49 790 eur. Otázka znie do kedy bude daň fungovať a aké budú neustále meniace sa podmienky? Alebo sú to len predvolebné sľuby? V roku 2021 sú minimálne odvody do zdravotnej poisťovne 76,44 eur a sociálnej poisťovne 180,99 eur z príjmu nad 546 eur/mesiac. Tak pri príjme živnostníka 550 eur mesačné zaplatí na odvodoch 257,43 eur a zostane mu 292,57 eur.  Malý živnostník zaplatí štátu až 47% zo svojho príjmu. Vlastne mu zostane skoro životné minimum, ktoré je v roku 2021 vo výške 218,06 eur. Štatistika ukazuje, že v roku 2020 na Slovensku vzniklo 45 678 živnosti a zaniklo 41 329. Rozmýšľa vôbec niekto ako pomáhať malému a strednému podnikaniu na Slovensku? Samozrejme všetkým živnostníkom nie len vyvoleným.  Jednoznačnou výhodou firmy sro oproti živnosti je ručenie s obmedzením, kde živnostník ručí celým svojím majetkom, ktorý nadobudol ešte pred živnosťou.

Pokračovať v čítaní