jednoduche uctovnictvo 2

Jednoduché účtovníctvo

Podnikanie a firma

Základom jednoduchého účtovníctva je, keď podnikateľ sleduje svoje príjmy a výdavky na zistenie základu dane.  Pre jednoduché účtovníctvo je najdôležitejšie dátum výdavku a príjmu.

Jednoduché účtovníctvo a práca

Účtovať môžu fyzické osoby, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikajú, podnikatelia zaregistrovaní v obchodnom registre, spoločnosti vlastníkov bytov, cirkev, občianske združenia.  Účtovať môžu aj ľudia, ktorý majú príjem z prenájmu, príjem z umeleckého výkonu a diela.

Účtovné dokumenty

Podnikatelia pri práci v jednoduchom účtovníctve potrebujú účtovne knihy:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy na dlhodobý majetok, zásoby, ceniny a podobne.

Na začiatku účtovania pri zápise rozdeľujeme výdavky a príjmy na potrebu základu dane. Vždy musíte doložiť pri účtovaní platný, účtovný doklad.

Peňažný denník

V jednoduchom účtovníctve je najdôležitejším dokumentom. Zabezpečuje informácie:

 • výdavky na zabezpečenie a dosiahnutie príjmov
 • celkové príjmy a výdavky
 • prehľad peňažných prostriedkov na účte a hotovosti
 • priebežné položky
 • príjmy do základu dane

Kniha pohľadávok

V knihe pohľadávok zapisujeme vzniknuté pohľadávky. Zabezpečuje údaje:

 • poskytnuté úvery
 • o dlžníkoch
 • pohľadávky v peňažnom zobrazení
 • poskytnuté preddavky
 • poskytnuté úvery
 • pohľadávky zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • pohľadávky nepriamej dane a dane z príjmov

Kniha záväzkov

Kniha záväzkov zapisuje vzniknuté záväzky, najčastejšie faktúry odberateľov. Evidujeme údaje:

 • prijate úvery
 • prijate preddavky
 • záväzky nepriamych dani a dane z príjmov
 • záväzky veriteľov
 • záväzky zdravotnej a sociálnej poisťovni
 • záväzky v peňažnom zobrazení

Pomocné knihy

Pomocné knihy vykazujú predmet účtovníctva v účtovej závierke. Poznáme pomocné knihy:

 • kniha dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • kniha zásob a cenín
 • kniha finančného majetku
 • kniha pokladne a účtu v banke
 • kniha sociálneho fondu.

Článok je určený na oboznámenie sa s jednoduchým účtovníctvom a presne určenými, účtovnými dokumentmi.