dividendy a spoločnící

Dividendy a spoločníci

Podnikanie a firma

Podľa obchodného práva a podnikania sú spoločníci ľudia alebo právnické osoby, ktorý majú určitý podiel v podniku alebo spoločnosti. Spoločníci sú vlastníci firiem, podnikov a majú stupeň zodpovednosti, vplyv na riadenie spoločnosti a možnosť si vyplácať dividendy. Na Slovensku sú rôzne formy spoločností, vrátane akciových, komanditných a verejných spoločností, ktoré vlastní veľa spoločníkov.  Patria sem napríklad:

Akciová spoločnosť a.s. – spoločníci v akciovej spoločnosti vlastnia akcie, ktoré predstavujú ich podiel na vlastníctve spoločnosti. Majú obmedzenú zodpovednosť na hodnotu svojich zakúpených akcií.

Verejná obchodná spoločnosť v.o.s. – forma, v ktorej spoločníci zdieľajú spoločnú zodpovednosť za záväzky spoločnosti.

Komanditná spoločnosť k.s. – má dvoch spoločníkov, ktorý majú obmedzenú zodpovednosť na výšku svojich vložených prostriedkov a komanditných spoločníkov, ktorý sú zodpovedný neobmedzene. Dôležité je, že právne štruktúry a pravidlá môžu byť odlišné v závislosti od krajiny a miestnych právnych predpisov.  Dobré je všetko konzultovať s právnym poradcom alebo posielať konkrétne otázky na štátne orgány.

Čo sú dividendy?

Dividendy sú časti zisku spoločnosti, ktoré sa vyplácajú spoločníkom, akcionárom vlastníkom akcií spoločnosti.  Ide o finančnú odmenu, ktorú spoločníci, akcionári dostávajú za vlastníctvo alebo akcie firmy, podniku.  Dividendy sa vyplácajú pravidelne, napríklad štvrťročne alebo ročne pokiaľ je podnik v hospodárskom zisku. Poznáme dva druhy dividend:

Hotovostné dividendy – spoločnosť alebo podnik vypláca akcionárom hotovosť priamo na základe počtu akcií vo vlastníctve.

Akciové dividendy – namiesto hotovosti spoločnosť vypláca dividendy vo forme akcií. Akcionári si zvyšujú podiel na vlastníctve spoločnosti.  Nepodstatné sú akcie ak spoločnosť vlastnia dvaja alebo jeden spoločník.  Vyplácanie dividend od finančnej situácií, stratégií riadenia a výkonnosti spoločnosti.  Niektoré podniky nevyplácajú dividendy ale investujú zisky do rozvoja podniku alebo splácanie dlhov.

Kto si vypláca dividendy?

Akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením si vyplácajú dividendy zo zisku, časť svojich ziskov vyplatia svojím akcionárom alebo spoločníkom.  Poznáme spoločnosti, ktoré sú typické na vyplácanie dividend.  Akciová spoločnosť vypláca dividendy svojím akcionárom.  Spoločnosť s ručením obmedzením vypláca dividendy spoločníkom. Dividendy za rok 2022 sa zdaňujú 7% ale v roku 2023 a 2024 10%.  Vyplácanie dividend nie je povinné a závisí od rozhodnutia vedenia podniku a finančnej situácie.