pracovná zmluva

Pracovná zmluva

Práca

Právny dokument ako pracovná zmluva upravuje pracovné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Dohoda, ktorá určí presne podmienky zamestnania, práva a povinnosti obidvoch strán. Pracovná zmluva sa uzatvára písomne alebo ústne, ale odporúča sa písomná forma.  V písomnej forme sú dohodnuté podmienky záväzne  a definitívne pre obidve strany. Čo musí obsahovať pracovná zmluva? Najhlavnejšie prvky pracovnej zmluvy sú:

Osobné údaje – meno a priezvisko zamestnanca a zamestnávateľa, adresy a dátum narodenie.

Charakter práce – presný popis pracovných povinnosti a očakávania od zamestnanca.

Pracovný čas – určenie presných pracovných hodín, pracovných dní a možných nadčasov.

Platové podmienky – spôsob platby a výška mzdy, podmienky zvyšovania mzdy a termín výplaty.

Doba trvania zmluvy – určenie zmluvy na dobu neurčitú alebo dobu určitú. Voľno a dovolenka – povinnosti a práva pre dovolenky, prípadne ostatných voľných dní.

Výpovedná lehota a podmienky ukončenia zmluvy – informácie akým spôsobom a za akých podmienok s vami zamestnávateľ zmluvu vypovedá. Podmienky, kedy môže byť zmluva ukončená zo strany zamestnávateľa a zamestnanca. Pracovná zmluva je základný nástroj na ochranu práv a záujmov zamestnávateľa a zamestnancov. Najhoršie je, že poslednej dobe pracovná zmluva chráni viac zamestnávateľa ako zamestnanca.

Nedodržanie pracovnej zmluvy

Poznáme veľa dôvodov, kedy sa pracovná zmluva dodržiava podľa stanovených podmienok ako napríklad:

Nedostatočné informácie – zamestnávatelia a zamestnanci nemusia mať dostatočné informácie alebo nechápu všetky podmienky v pracovnej zmluve.

Zmeny v pracovných podmienkach – meniace sa pracovné prostredie v podniku alebo na trhu práce prichádza k situáciám, kde zmluvné podmienky sa stávajú zastaralými a nevhodnými pre daný čas a miesto.

Napätie vzťahov a absencia kontroly – konflikty medzi zamestnávateľom a zamestnancom niekedy vedú k nedodržiavaniu zmluvných podmienok. Slabá kontrola od  zodpovedných inštitúcií má za výsledok umožniť porušovanie podmienok bez následkov.

Zlá vôľa – zmluvné podmienky sa niekedy úmyselné porušujú zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, pre vlastný záujem na úkor druhej strany. Slabá aktualizácia a právna istota – málo aktualizované podmienky so zmenami právnych predpisov alebo podmienok pracovného trhu.  Dochádza k situácií, kedy zmluva nie je s aktuálnou realitou trhu. Spracovanie a formulácie v zmluve môžu byť nejasné alebo vytvorené pre vlastný prospech. Potom vznikajú nedorozumenia alebo rozpory.

Druhy pracovných zmlúv

Máme veľa druhov pracovných zmlúv, ktoré sa rozdeľujú podľa charakteru práce a doby trvania zamestnania.  Zoznam bežných pracovných zmlúv ako:

Pracovná zmluva na skúšobnú dobu – zabezpečuje zamestnávateľom a zamestnancov vyskúšať si prácu počas určitého obdobia, až po uzatvorenie trvalej pracovnej zmluvy.

Zmluva na dobu neurčitú – pracovná zmluva nemá presne stanovený koniec platnosti. Platnosť trvá do doby vypovedania jednou zo strán.

Zmluva na dobu určitú – zmluva ma presný časový rámec. Po obnove tejto doby sa zmluva automaticky končí.  Uzavretá zmluva na určitý čas alebo na vykonanie presnej úlohy.

Práca na živnosť – dohoda medzi zamestnávateľom a živnostníkom, kde živnostník pracuje za fakturované služby. Veľmi nelichotivá dohoda, kde zamestnávateľ sa zbavuje zodpovednosti za prácu a platenie odvodov.  Všetky typy pracovných zmlúv majú svoje záväzky a podmienky, ktoré ovplyvňujú povinnosti a práva zamestnávateľa alebo zamestnanca.